8,500

  • Vít M10, đai ốc M10 chuyên dụng cho mấu leo núi
  • Loại bắt và tường (dùng đạn nở)
  • Loại bắt vào vách gỗ (Dùng tán chấu)